Andelsboligforeningen A/B Elbahus

Husorden og Information A-Å


ADMINISTRATOR


Foreningens administrator kan kontaktes på admin@elbahus.dk.

AFFALD


Dagrenovation skal altid bortskaffes i lukket pose, uanset om man anvender lejlighedens affaldsskakt eller tager affaldet med i gården.

Affald skal sorteres i de dedikerede beholdere i gården. Københavns Kommunes generelle retningslinjer for sortering er gældende.

Bemærk at byggeaffald (maling, gamle køkkener, tæpper, skillevægge, tapet, toiletter etc.) under ingen omstændigheder må sættes til storskrald. Det er andelshaverens eget ansvar at bortskaffe byggeaffald. Der henvises til feks. Kirstinehøj Genbrugsplads.

Er du i tvivl, så kontakt altid viceværten.

Henkastning af affald andre steder i og omkring ejendommen er ikke tilladt. Herunder gælder også cigaretskodder, tyggegummi, slikpapir, madrester, spyt, eskrementer og reklamer.

Bestillingen af bioposer.

BARNEVOGNE


Barnevogne bedes parkeret i kælderen, i cykelskurene foran ejendommen eller i gården.

BESTYRELSEN


Bestyrelsen kan kontaktes på bestyrelsen@elbahus.dk.

Bestyrelsen består af:

Annelie Jepsen 22A 4.tv Formand
Casper Graversen 16 3.mf Næstformand
Susanne Kruse 20 2.tv Bestyrelsesmedlem
Sarah Andersen 22A st.tv Bestyrelsesmedlem
Sif Eiken 22A 2.tv Bestyrelsesmedlem
Steen Ordell Guldbrand Jensen 18 4.tv+5.tv Suppleant

CYKELOPRYDNING


Bestyrelsen gennemfører cykeloprydning efter behov. Der vil komme opslag om det i opgangene 3 måneder inden oprydningen finder sted.

CYKELPARKERING


Cykelparkering er kun tilladt i foreningens cykelskure foran ejendommen og i gården.

DOKUMENTER


Referater fra foreningens generalforsamlinger, årsrapporter, regnskaber og budgetter er samlet i dokument-arkivet.

Du kan feks. henvise banken dertil i forbindelse med optagning af andelslån.

DØRE OG VINDUER


Uddybning af vedtægternes §10.
Vedligeholdelse af andelslejlighedens døre og vinduer påhviler den enkelte andelshaver. Herunder feks. indvendig maling, smøring af låse og bevægelige dele, samt reparation/udskiftning af defekte dele.

Andelshaver har lov til at udskifte lejlighedens hoveddør for egen regning, så længe den nye dørs udseende og farve (farvekode: S7010-R90B) holdes i samme stil som de eksisterende døre i opgangen.

Andelshaver kan frit udskifte lås og greb til sin lejlighed for egen regning.

Det er tilladt at afblænde brevsprække.

Det er tilladt at afblænde glasruden over lejlighedens dør for egen regning. En afblænding skal holdes i samme farve som panelerne (farvekode: S0500-N).

Det er ikke tilladt at sætte klistermærker eller skilte på lejlighedens hoveddør ud mod opgangen. Skiltning skal holdes på træpladen ved siden af døren.

Udskiftning af døre og vinduer, i forbindelse med generelle forbedringsprojekter i ejendommen, påhviler dog foreningen.

DØR-TELEFON


Brugervejledning til dørtelefon.

Check brugervejledning inden fejlmelding af en dørtelefon, samt om fejlen evt. skyldes strømafbrydelse (bed vicevært om at checke sikring, hvis flere i opgangen har samme problem).

Ved fejlmelding af defekt dørtelefon kontaktes Bagger Låse & Alarm direkte på bagger@bagger-laase.dk eller tlf. 38 79 79 79.

Husk at oplyse adresse og kontaktdetaljer.

Hvis fejlen er selvforskyldt eller der køres forgæves, opkræves andelshaver for udgiften.

Fejlmelding af dørtelefon er aldrig akut.

FACEBOOK GRUPPE


A/B Elbahus har en Facebook-gruppe for andelshaverne.

Gruppen anvendes primært som forum til kommunikation mellem andelshaverne.

Bestyrelsen anvender desuden gruppen til uformel kommunikation til andelshaverne.

FODRING


Fodring af fugle og vilde dyr er ikke tilladt. Heller ikke fra vinduer eller altaner.

FOREBYGGELSE AF INDBRUD


Hold altid yderdørene, kælderdørene og porten lukket.

Luk ikke nogen ind i opgangene, som du ikke kender eller selv har en aftale med.

Sørg for at kælderrum er forsvarligt aflåst og at der ikke ligger værdigenstande, der kan friste nogen.

FORSIKRING


Foreningen er forsikret hos Codan.

Foreningens forsikring dækker skader på bygningen og foreningens inventar.

Foreningens forsikring dækker ikke andelshavernes private ejendele. Disse skal forsikres med andelshavers egen indboforsikring.

Kontakt altid viceværten, hvis noget skal skadesanmeldes til foreningens forsikringsselskab eller hvis du er i tvivl.

FREMLEJE


Fremleje kan kun ske efter bestyrelsens godkendelse. Perioden for fremleje må max. være 2 år. Det kan feks. være hvis man i en periode bliver udstationeret, skal studere udenlands, er syg osv osv. Der findes skam mange gode grunde til at fremleje.

Reglerne gælder også ved forældrekøb, selvom perioden i disse tilfælde kan overstige 2 år.

Fremlejekontrakt fremsendes til bestyrelsen@elbahus.dk.

Se også §12 i vedtægterne.

Hvorfor er det så vigtigt med en fremlejekontrakt?

  • Vi vil gerne sikre at foreningen består af andelshavere og ikke folk, der seriel-udlejer for profit. For mange lejere vil skabe mere ustabilitet i foreningen, bidrage til dårligere fællesskabsfølelse og forårsage større slid og vedligeholdelsesudgifter pga. mange ud- og indflytninger. Dette er en andelsforening, ikke en udlejningsejendom.
  • Som andelshaver har man bopælspligt, så det er vigtigt at vi kender årsagen til fremleje.
  • Vi vil gerne vide, hvem der går ud og ind af døren i det daglige, så vi kan sikre trygge rammer i foreningen.
  • Vi vil gerne vide, hvor vi kan kontakte andelshaver, hvis vedkommende midlertidigt bor et andet sted. Både bestyrelse og administrator vil stadig som udgangspunkt kommunikere direkte med andelshaver i en fremlejeperiode. Det er andelshavers ansvar at formidle vigtig information videre til sin lejer. Herunder også at overholde husorden.
  • Vi vil gerne være med til at sikre ordnede forhold for dem der lejer. Iflg. Lejeloven skal aftaler indgås skriftligt.

Sådan helt sort på hvidt er det et brud på vedtægterne, hvis man fremlejer uden bestyrelsens godkendelse. I yderste konsekvens vil lejer blive bedt om at fraflytte omgående og en andelshaver kan risikere at blive ekskluderet. Det scenarie er ikke ønskværdigt for hverken andelshaver, lejer eller foreningen. Så husk at få styr på skriftlige aftaler og godkendelser fra starten.

FYRVÆRKERI


Antænding og affyring af fyrværkeri er ikke tilladt fra altaner eller ejendommens øvrige arealer.

GRILL


Brug af kul- eller træfyret grill på altaner er ikke tilladt. Der henvises til gården.

GULVAFLØB


Uddybning af vedtægternes §10.

Gulvafløb skal af og til renses for skidt, hår og sæberester. Dette indgår i andelshaverens egen vedligeholdelsespligt.

Hvis dit gulvafløb er stoppet til, så prøv at følge denne guide og evt. skylle efter med kogende vand.

GÅRDEN


Foreningens egen gård er arealet der er hegnet ind rundt om ejendommen.

Der er 2 borde-bænke-sæt til fri afbenyttelse og du er velkommen til at grille dernede.

Derudover har karréen et gårdlaug med fælles gårdareal.

Legepladsen i det fælles gårdareal er kun for børn under skolepligtig alder (Derudover henvises til nærmeste offentlige legeplads Elba i Filipsparken).

Det er ikke tilladt at feste og grille på det fælles gårdareal.

Vis hensyn når du færdes i gården. Der er meget lydt.

HUND


Se punktet Kæledyr

HÅNDVÆRKERLISTE


Flg. håndværkere kender ejendommen og anbefales af bestyrelsen:

Kridahl VVS

Thorndahl Electric

INTERNET & TV


Foreningens leverandør af internet og TV er Fibia.

Internetpakker

TV-pakker

For bestilling af deres produkter bedes du kontakte Fibia direkte og oplyse, at du bor i A/B Elbahus. Alle andelshavere betaler et grundgebyr over huslejen, uanset hvilke produkter man har (også hvis man hverken har Internet eller TV). Differencen mellem grundgebyr og bestilte produkter opkræves af Fibia direkte hos andelshaveren.

Hvis din internetforbindelse eller dit tv-signal ikke virker, bedes du fejlmelde det direkte til Fibia.

KÆLDERRUM


Hver andelslejlighed har et kælderrum.

Det anbefales at du opbevarer dine ting i kælderen på reoler eller paller og ikke direkte på gulvet, i fald der kommer skybrud eller anden vandskade.

I tilfælde af skybrud, check dit kælderrum. Husk at din indboforsikring dækker, hvis nogle af dine ting har taget skade. (Foreningens forsikring dækker kun skader på bygningen og foreningens inventar.) Kontakt viceværten direkte, hvis dit kælderrum skal tilses/affugtes.

Ved akut skade (feks. vandskade) har viceværten beføjelse til, at bryde låsen op på et kælderrum, for at begrænse omfanget af skaden. Check at dit lejlighedsnr står på dit kælderrum, så han ved, hvem han skal kontakte i disse tilfælde. Nogle andelshavere har indbyrdes byttet kælderrum og derfor kan det være det forkerte lejlighedsnr der står på rummet. Husk at det er andelshaverens ansvar at skilte rummet korrekt. For hurtig kontakt, anbefales desuden at du evt. skilter med telefonnummer og/eller emailadresse. Ellers forsøger viceværten personlig kontakt/seddel på din dør, hvilket kan forsinke kontakten. Det er ikke tilladt at opmagasinere ting i kældergangene uden for kælderrummene. Kældergangene må heller ikke benyttes som "byttecentral". Hvis du vil forære ting bort til andre andelshavere, bedes du sætte opslag op (i opgange eller på facebook-gruppen), men opbevare tingene i eget kælderrum eller sætte dem i storskraldområdet (hvis det er større møbler og lign.)

KÆLEDYR


Foreningen er som udgangspunkt positiv overfor kæledyr.

Det er dog et krav til andelshaveren, at ansøge bestyrelsen om tilladelse forud for anskaffelse af en hund.

Luftning af kæledyr er ikke tilladt i gården. Kæledyr må på ingen måde være til gene for de andre beboere.

Pr. 27/9/2017 er der indtil videre sat stop for flere hundetilladelser i foreningen.

NABOKLAGER


Hvis en nabo udviser gentagende generende adfærd, henstilles der til at man finder en løsning ved at indgå en dialog i god tone.

Det er ikke tilladt at banke eller slå på rørene, lofterne eller væggene, for at klage over en nabo.

Bestyrelsen kan i yderste konsekvens inddrages.

NAVNESKILT


Ønskes navneskilt på dørtelefon og/eller postkasse udskiftet, kontaktes bestyrelsen@elbahus.dk.

OPGANGENE


Opgangene skal være ryddet. Dvs. sko, skrald, barne-/klapvogne, cykler mv. er ikke tilladt at stille i opgangene.

Opgangene er vores eneste brandvej i ejendommen, så der skal være størst mulig fri passage.

Hvis der efter feks. flytning bliver behov for at pletmale, anvendes flg. maling:

Loft og overvægge: Jotaproff 05, glans 5, Farve: S 0500-N (hvid)

Undervægge: Jotaproff 10, glans 10, Farve: S 2502-B (gråblå)

Karme og balustre: Jotaproff 40, glans 40, Farve: S 0500-N (hvid)

Døre: Jotaproff 40, glans 40, Farve: S 7010-R90B (mørkeblå)

OPVASKMASKINE OG VASKEMASKINE I LEJLIGHEDEN


Det er tilladt at installere egen opvaskmaskine i lejligheden. Af forsikringsmæssige årsager er det dog et krav, at den installeres af en autoriseret installatør. Der kræves desuden godkendt phfi-relæ i lejligheden samt vandbakke.

I tilfælde af forsikringssager skal andelshaver kunne fremvise dokumentation for autoriseret installation.

Der kræves ikke forudgående tilladelse fra bestyrelsen.

Brug af vaskemaskine i egen lejlighed er pga. støjgener kun tilladt indtil kl. 21.

PARKERING


Det er gratis at parkere bilen på Elbagade.

Foran ejendommen mellem træerne kan der, hvis man gør sig lidt umage, parkere 4 biler ved siden af hinanden.

Kommunen vil desværre ikke male 4 båse op, da de kræver en minimumsbredde, som arealet ikke opfylder.

Hjælp derfor dig selv og dine naboer til flest mulige parkeringspladser, ved at parkere så tæt som muligt på træerne.

RADIATOR


Uddybning af vedtægternes §10.
Vedligeholdelse/udskiftning af andelslejlighedens radiatorer påhviler den enkelte andelshaver.

Ved start af varmesæsonen kan der være behov for at udlufte radiatorerne, hvis der ikke kommer varme i dem. Prøv at følge denne guide.

REPARATIONER


Se punktet Skader, Reparationer og Vedligeholdelse.

RYGNING


Det er ikke tilladt at ryge på foreningens fælles indendørs arealer.

Henkastning af cigaretskodder på foreningens arealer er ikke tilladt.

SALG AF ANDEL


Der henvises til administrators guide og §§ 14-20 i vedtægterne.

SKADER, REPARATIONER & VEDLIGEHOLDELSE


Viceværten skal altid kontaktes inden skaden udbedres.

Viceværten vurderer om udgiften skal afholdes af andelshaveren eller foreningen (tvivlstilfælde afgøres i samråd med bestyrelsen).

Viceværten tager om nødvendigt kontakt til håndværker.

Hvis viceværten ikke tilkaldes, tilfalder udgiften pr. automatik andelshaveren.

Ved akutte skader tilkaldes viceværten straks. Bliver viceværten ikke tilkaldt, tilfalder afledte ekstraudgifter for foreningen andelshaveren.

Hvis der i forbindelse med reparationer eller vedligeholdelse skal lukkes for vandet, kontaktes viceværten.

Andelshaveren skal varsle lukning af vand i de berørte opgange senest 2 dage inden (eller med det samme i akutte tilfælde).

Alt VVS-arbejde som foreningen har vedligeholdelsesansvar for SKAL udføres af Kridahl VVS.

Se også §10 i vedtægterne.

STORSKRALD


Se punktet Affald.

STØJ


Ejendommen er meget lydt. Vis hensyn til de øvrige beboere.

Støjende arbejde må kun udføres i tidsrummet mandag-fredag kl. 08:00-20:00 og lørdag-søndag kl. 10:00-20:00.

Høj musik og øvrig støjende adfærd bedes holdt inden for samme tidsrum.

Fester varsles ved opslag i tilstødende opgange senest 2 dage i forvejen.

TV


Se punktet Internet & TV

VARMESÆSON


Varmesæsonen kan variere lidt afhængig af vejret. Men der slukkes typisk for varmen i foreningen fra sent forår til tidligt efterår.

VASKEMASKINE I LEJLIGHEDEN


Se punktet Opvaskmaskine og vaskemaskine i lejligheden.

VASKERI


Foreningen har et fælles vaskeri med 2 vaskemaskiner og 1 tørretumbler.

I vaskeriet findes et skema til booking af vasketid.

Du bedes medbringe eget vaskepulver.

Brug af vaskemaskine er pga. støjgener kun tilladt indtil kl. 21.

Der forefindes tørrerum i kælderrummet overfor vaskeriet og i modsatte ende af kælderen.

Der er desuden tørresnor i gården lige uden for vaskeriet.

Pris pr. maskine er kr. 19. Betalingssystemet modtager Dankort, VISA og Mastercard.

Vis hensyn til din nabo: Skyl sæbeskuffen på vaskemaskine og tøm fnugfilter på tørretumbler efter brug.

VEDLIGEHOLDELSE


Se punktet Skader, Reparationer og Vedligeholdelse.

VEDTÆGTER


A/B Elbahus Vedtægter.

VENTELISTE


Foreningen har ikke nogen intern venteliste til lejlighederne. Andelshaverne står selv for at finde købere til lejlighederne.

VICEVÆRT


Foreningens vicevært-funktion varetages af SigDetTilStig v/ Stig Christensen. Stig er beboer i ejendommen.

Viceværten står bl.a. for skaktning, daglig drift af ejendommen og udendørsarealer, snerydning, samt sikre at fællesarealernes lyspærer og røgalarmbatterier udskiftes når det er nødvendigt.

Viceværten er desuden kontaktperson ved skader eller reparationer i lejlighederne. Se punktet Skader, Reparationer og Vedligeholdelse.

Viceværten kan kontaktes via email til vicevaert@elbahus.dk eller sms 40 50 61 00. Ved akutte tilfælde kan viceværten kontaktes telefonisk.